Cele fundacji

Zgodnie z zapisami w statucie naszej Fundacji, jej celem jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym, działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt, przestrzegania praw zwierząt, aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Jak działamy aby spełnić nasze założenia i cele ?

  1. INTERWENCJE
  2. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA
  3. POMOC WETERYNARYJNA
  4. STERYLIZACJA
  5. ADOPCJE
  6. EDUKACJA
  7. WSPÓŁPRACA ZA ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU

Interwencje

Reagujemy na zgłoszenia przypadków znęcania się nad zwierzętami, na miejscu przeprowadzamy kontrolę dobrostanu zwierząt, pouczamy właścicieli jak prawidłowo dbać o zwierzęta lub jeśli to konieczne interwencyjnie odbieramy zwierzęta będące w stanie zagrożenia życia i zdrowia, wyłapujemy także zwierzęta bezdomne

Współpraca z organami ścigania

Lierujemy do prokuratury wnioski o ukaranie i aktywnie uczestniczymy w postępowaniach sądowych, dbając o to, aby każdy kto dopuścił się okrucieństwa wobec zwierząt został odpowiednio ukarany, wierzymy, że nasza determinacja przyczyni się to do zmniejszenia liczby tego typu zdarzeń i podniesienia świadomości praw zwierząt wśród ich właścicieli

Pomoc weterynaryjna

Zapewniamy zwierzętom pozostającym pod opieką fundacji całodobową pomoc odpowiednich specjalistów, współpracujemy z lecznicami z obszaru naszego miasta i okolic

Sterylizacja

Prowadzimy profilaktyczne akcje sterylizacji i kastracji, zwierząt dbając o ich lepsze zdrowie i przyczyniając się do zmniejszenia zjawiska bezdomności,

Adopcje

Angażujemy się w proces adopcji zwierząt bezdomnych i odebranych interwencyjnie nieodpowiedzialnym właścicielom, zapewniamy opiekę profesjonalnych domów tymczasowych, a następnie weryfikujemy warunki adopcyjne, starając się zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki w domach docelowych, w tym zakresie współpracujemy też ze schroniskami miejskimi

Edukacja

Prowadzimy prelekcje w szkołach i przedszkolach oraz różnego typu kampanie społeczne, mające na celu uświadomienie o prawach zwierząt, propagowanie humanitarnego traktowania i ochrony oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby zwierząt

Współpraca ze środkami masowego przekazu

Staramy się dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców zarówno w ramach publikacji ogłoszeń adopcyjnych, jak i propagowaniu humanitarnego traktowania zwierząt poprzez współpracę z portalami internetowymi, prasą, radiem czy telewizją.