Cele fundacji

Pomagać, ratować, reagować​

Interwencje

Współpraca z organami ścigania, mająca na celu kontrolę dobrostanu zwierząt, bądź reagowanie na zgłoszenia przypadków znęcania się nad zwierzętami.

Współpraca z organami państwowymi

Działanie w przypadku ścigania osób winnych okrucieństwa wobec zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt.

Organizowanie pomocy weterynaryjnej

Zagwarantowaniem zwierzętom będącym pod opieką fundacji i akcji z nią związanych odpowiedniej opieki specjalistów – weterynarzy.

Adopcje zwierząt

Zaangażowanie fundacji w akcje adopcyjne dla zwierząt, wstępna weryfikacja warunków adopcyjnych, zapewnienie opieki w domach tymczasowych. 

Edukacja

Prowadzenie prelekcji w szkołach oraz różnych akcji społecznych, mających na celu edukację oraz uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby zwierząt

Sterylizacja i kastracja

Działania mające na celu ograniczenie bezdomności zwierząt, w ścisłej współpracy z lekarzami weterynarii. 

Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt

Prowadzenie akcji społecznych, mających na celu uświadamianie o prawach zwierząt, ich humanitarnego traktowania i ochronie.